Friday, December 30, 2011

Jenis-jenis perkhidmatan

PERKHIDMATAN INVENTORI DAN REKOD PELAJAR

Mengendalikan fail bimbingan.
Bertanggungjawab mengumpul dan merekodkan butiran yang berkaitan dengan penilaian dan pentafsiran minat pelajar.
Mengawas perangkaan dan corak kehadiran pelajar yang dirujuk untuk tujuan kaunseling. Menyelaras, menjaga dan mengemaskini rekod pelajar.
Memberi maklumat objektif mengenai pencapaian, kemajuan dan prestasi pembelajaran pelajar bermasalah untuk tujuan pemulihan.
Menjalankan dan memberi pentafsiran atau kaji selidik yang berkaitan dan berguna untuk membantu perkembangan diri pelajar


PERKHIDMATAN PEMBERIAN MAKLUMAT

Mengumpul, menyelia dan menyebar maklumat kerjaya, vokasional, latihan dan latihan kepada pelajar (melalui risalah-risalah, buku-buku kecil, poster, hari kerjaya, pameran kerjaya, buletin sekolah)
Menambah dan mengemaskinikan fail-fail maklumat kerjaya dan peluang latihan, pelajaran, sosial dan peribadi
Memberi maklumat dan penerangan tentang pentingnya mengisi borang permohonan dengan tepat
Mengelola lawatan terancang kerjaya atau pelajaran ke kilang perusahaan atau tempat pekerjaan lain
Memberi maklumat tentang kerjaya dan lain-lain pertolongan yang diperlukan oleh guru dan masyarakat
Menyebarkan maklumat tentang pendidikan pencegahan dadah, AIDS, bahaya merokok dan inhalen

PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING KELOMPOK

Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang boleh menggalakan perkembangan konsep kendiri, vokasional, kognitif-afektif,psikososial, fizikal-seksual dan moral agama pelajar

Membincangkan mengenai sesuatu topik yang sesuai dengan sesuatu kelompok tertentu

Membantu pelajar memilih mata pelajaran elektif untuk peperiksaan termasuklah Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV), Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)


Menubuh dan melatih pasukan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) dan menyelia aktiviti merekaPERKHIDMATAN KAUNSELING


- Kaunseling Individu / Kelompok

Pencapaian akademik tidak memuaskan
Rujukan yang dilakukan oleh guru-guru, ibu-bapa dan orang lain
Kerjaya, pelajaran dan peribadi

Tidak terlibat dengan aktiviti kokurikulum

Masalah didiplin seperti ponteng, budaya peleseran, merokok, bertumbuk, menggunakan dadah dan bahan inhalen- Kaunseling Keluarga

Dijalankan sekiranya Guru Bimbingan dan Kaunseling mampu mengendalikannya

- Kaunseling Tunjuk Ajar
Guru Bimbingan dan Kaunseling mengadakan kelas untuk mengajar mengenai penilaian kendiri, penjelasan nilai, kemahiran-kemahiran berkomunikasi, menghadapi masalah membuat keputusan dan menghindar diri dari tercebur dalam penggunaan dadah dan inhalen
PERKHIDMATAN PENEMPATAN

Membantu pelajar memilih aktiviti kokurukulum berdasarkan kebolehan, minat kerjaya pilihan, dan kemampuan
Menjadi penyelaras menempatkan pelajar mengikuti program pengalaman bekerja (jika program seumpama ini diadakan)
Membantu Bahagian Pendidikan dan Vokasional dan Teknik dalam mengadakan sistem memperoleh data atau butiran yang perlu bagi laporan susulan mengenai pelajar lepasan sekolah vokasional dan teknik (khusus untuk sekolah menengah dan teknik)
Membantu menempatkan pelajar sekolah menengah untuk memasuki institusi-institusi pekerjaan
PERKHIDMATAN MENCEGAH PENGGUNAAN DADAH
Mengadakan bimbingan dan kaunseling individu atau kelompok atau kaunseling tunjuk ajar dalam menanam dan memupuk sikap dan memberi nilai membenci dadah dan inhalenMemberi bantuan atau pertolongan kepada pelajar untuk mendapatkan bantuan pemulihan dan rawatanMembuat penilaian dan memberi maklum balas atau laporan kepada kementerian atau Jabatan Pendidikan Negeri tentang program pencegahan dadah di peringkat sekolah

PERKHIDMATAN KONSULTASI DAN RUJUKAN


Membantu bekas pelajar sekolah berkenaan mengenai hal berkaitan dengan soal peribadi, kerjaya, pelajaran dan sebagainya apabila dimintaMembantu pihak pentadbir dan staf sekolah dalam memahami dengan mendalam mengenai program bimbingan di sekolahMembantu ibu-bapa atau penjaga pelajar dalam hal berkait dengan kebajikan pelajarBerunding dan berbincang dengan staf sekolah tentang cara-cara untuk meningkatkan prestasi pekhidmatan bimbingan di sekolahMerancang bersama dengan guru-guru tentang cara yang paling berkesan sekali untuk mengawasi kemajuan pelajarMengadakan prosedur-prosedur yang tertentu dalam merujuk kes-kes seperti penagihan dadah kepada agensi-agensi atau pakar-pakar, pegawai kebajikan dan sebagainya

PERKHIDMATAN KONFERENS DENGAN IBU BAPA


Mengadakan hubungan dengan penjaga pelajar untuk bersama mangawal kemajuanpelajar terutama dalam pelajaranMenghubungi ibu-bapa atau penjaga jika pencapaian pelajar tidak memuaskanMenjadi penyelaras program orientasi untuk pelajar dan ibu bapa pelajar baruBekerjasama dengan ibu bapa atau penjaga dalam mewujudkan disiplin dalam diri pelajarMengadakan kaunseling keluarga jika didapati pasti bahawa masalah yang dihadapi oleh pelajar berpunca daripada keluarga

PERKHIDMATAN PENYELARASAN RESOSPeyelaras bagu aktiviti-aktiviti yang berhubung dengan kebajikan pelajar di antara sekolah dengan agensi lainMenjadi punca rujukan dalam aktiviti-aktiviti kokurikulumPeyelaras bagi penglibatan majikan, agensi kebajikan dan orang-orang kenamaan tempatan dalam program bimbingan di sekolahMerancang dan menjadi penyelaras untuk mengusaha memperkenalkan lagi aktiviti-aktiviti bimbingan kepada agensi-agensi komuniti setempat

PERKHIDMATAN PENILAIANMembuat penilaian aktiviti bimbingan di sekolah dengan tujuan untuk memperbaikinya seperti Pembimbing Rakan Sebaya, Kem Jaya Diri, Lencana Anti Dadah dan motivasi pelajarMenilai modul atau model bimbingan sebelum dilaksanakan di peringkat sekolah
No comments:

Post a Comment